Obchodní podmínky

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.  Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.
Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.programy-ucetni.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - poskytovatele právnění k použití nabízených softwarových produktů a kupujícího (zákazník, konečný uživatel oprávnění k použití softwarových produktů). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a to především dle autorského zákona.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je poskytnutí užívacího oprávnění k nabízeným softwarovým produktům kupujícímu za podmínek popsaných u jednotlivých nabízených softwarových produktů. Tytéž upřesňující podmínky obdrží kupující současně s zasláním odkazu a kódu pro stažení instalace objednaného softwarového produktu elektronicky nebo písemně při dodání instalace na CD poštou, pod označením "Licenční ujednání" a "Registrační karta uživatele...". Pro všechny nabízené softwarové produkty platí, že jejich použití nesmí být poskytnuto ani umožněno třetím stranám - nikomu jinému, než je uveden v objednávce a následně po odeslání řádně vyplněné "Registrační karty uživatele..." nikomu jinému, než je uveden na této "Registrační kartě uživatele...".

Právo k používání objednaného softwarového produku vzniká až jeho zaplacením.

Prodávající - poskytovatel oprávnění k použití nabízených softwarových produktů

Prodávající (dodavatel) - je autorský tým, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své autorské, obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to tým, který přímo  dodává kupujícímu oprávnění k použití nabízených softwarových produktů nebo poskytuje služby. Členové týmu:

 1. Ing. Vladimír Jehlička, Prušánecká 16, 628 00 Brno, RČ: 6012191922, IČ: 12164551 zapsaném na živnostenském odboru městské části Brno-Vinohrady pod ev.č. 370200-29560 č.j.04/7511/20/2.
 2. Vladimír Jehlička, Prušánecká 16, 628 00  Brno, RČ: 8509254182, IČ: 73822370 zapsán na živnostenském úřadu Brno č.j. ŽÚ/59785/06/Van, pod ev.č.370200-825515635

Každý z uvedených členů týmu je oprávněn provádět úkony spojené s prodejem nabízených softwarových produktů jen pod svým jménem za celý autorský tým.

Prodávající prohlašuje, že je plným vlastníkem autoských práv k nabízeným softwarovým produktům.
Prodávající není plátcem DPH.
Prodávající provozuje internetový obchod účetní programy (http://www.programy-ucetni.cz). Kontaktní údaje naleznete na stránce s kontakty.

Kupující

Kupující je konečný uživatel oprávnění k použití nabízených softwarových produktů. Je to fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Řídí se obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a autoským a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených softwarových produktů s jejich oprávňujícími podmínkami k použití prodávajícím na tyto internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – uživatelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávkovém formuláři, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupujícímu vzniká oprávnění k používání objednaného softwarového produku až po jeho zaplacení.

Zákazník uděluje souhlas prodávajícímu k zasílání faktur v elektronické podobě a to formou zasílání faktury elektronickou poštou v elektronické podobě.
Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za plnohodnotné faktury.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání oprávnění k používání nabázených softwarových produktů zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 


Zpracování a ochrana osobních údajů

Prodávající - poskytovatel oprávnění k použití nabízených softwarových produktů postupuje při zpracování v objednávce zadaných osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Jejich zpracování je nezbytné pro fakturaci a plnění smlouvy - licenčního ujednání  - poskytnutí užívacího práva k objednávanému softwarovému produktu a poskytování služeb podpory oprávněným - registrovaným uživatelům tohoto software a jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám.
Podrobněji  "Zásady zpracování a ochrany osobních údajů".
Na zadanou e-mail adresu budou občas (obvykle 2x ročně) zasíláno upozornění na důležité změny v SW v souvislosti se změnami legislativy, uživatelskými vylepšeními, řešení technických problémů v souvislosti s novými verzemi operačního systému MS Windows apod.  Z této služby se lze kdykoliv odhlásit zasláním požadavku na odstranění zasílání e-mailů na určenou adresu.

 


Objednávka

Kupující potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není potřeba potvrdit telefonicky nebo emailem. Potvrzené objednávky jsou závazné. Na v objednávce zadanou e-mailovou adresu je mu zasláno potvrzení jeho objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do 12 hodin od závazného potvrzení objednávky. Objednávka musí být zrušena pouze e-mailem na adresu info@admwin.cz.  Vždy uveďte vaše jméno a příjmení a e-mail adresa odesílatele storna objednávky musí být shodná s adresou uvedenou na objednávce.

Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 24 hodin, je možné tak učinit podle bodu odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Odesláním této on-line závazné objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi objednatelem/spotřebitelem a dodavatelem. Při tomto způsobu uzavření kupní smlouvy (kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku), má objednavatel/spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce počítačových programů, porušil-li jejich originální obal, nebo je při použití prostředků komunikace na dálku již "stáhnul" ze zdrojového serveru dodavatele a tím je zpřístupnil k jejich užívání.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 1. Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemnou formou a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury), a aby bylo odesláno zvlášť doporučeným dopisem. Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.
 2. K zásilce připojit kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jinak prokázat zakoupení od ing.Vladimír Jehlička.
 3. Zboží, které lze podřadit pod audio, video nahrávku nebo počítačový program (software), odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním neporušeném originálním obalu (zásilka nesmí být vůbec otevřena, aby bylo zabráněno nelegálnímu kopírování softwaru), nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, datových médií, návodu apod.).
 4. Při dohodnutém způsobu dodání "e-mailem" a stažením z internetu, nesmí dojít ke stažení instalačního souboru objednaného sw produktu ze zdrojového serveru dodavatele pod zaslaným kódem ke stažení. jinak se má za to, že stažením instalačního souboru došlo k jeho otevření, tj. možnosti užití obsahu díla - počítačového programu, stejně jako při zaslání médii zásilkou. U každého stažení instalačního souboru ze zdrojového serveru dodavatele je evidováno, pod jaký zadaným kódem byl počítačový program stažen, datum, čas a IP adresa PC, na který byl stažen.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude odeslán nejpozději 14. den od převzetí zboží a v případě, kdy spotřebitel poruší originální obal u audio, video nahrávky či počítačového programu (software), je odstoupení od smlouvy neplatné.

Spotřebitel má také možnost vzít své odstoupení od smlouvy zpět, pokud se tak s prodávajícím dohodne.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů spojených s vrácením zboží. Finanční prostředky za vrácené zboží Vám dle požadavku zašleme převodem na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu (případně dle dohody jiným způsobem) a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení od smlouvy, pokud byly dodrženy výše uvedené podmínky.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na stažení počítačového programu poskytovaného k užití jeho stažením z internetu, pokud již došlo k jeho stažení pod zaslaným kódem

Dodací podmínky a způsob dodání software

Způsob dodání

Kupujícímu je zboží dodáno:

 • elektronicky - online stažení softwaru z internetu a zaslání licenčních údajů a platebních dokladů emailem.

Doba dodání - posyktnutí software ke stažení

Po objednání je zákazníkovi zaslána zálohová faktura obvykle na celou výši ceny objednaného software. Typická doba dodání - poskytnutí software ke stažení je od několika desítek minut do 1 dne od zaplacení zálohové faktury.

Zákazníkovi je e-mailem společně Konkrétní instalace objednaného software na Pokud zákazník zvolí platbu bankovním převodem, je mu nejdříve zaslána zálohová faktura (emailem nebo poštou) a po jejím uhrazení je expedováno zboží. Doba doručení zboží od objednávky se tedy prodlužuje o dobu potřebnou k zaplacení zálohové faktury. Tato doba závisí samozřejmě především na zákazníkovi, standardní doba splatnosti faktury je 14 dní.

Dodací podmínky

Po zaplacení je:

 1. zákazníkovi přiřazeno licenční číslo objednaného software
 2. vygenerována instalace objednaného software mající v sobě zakompilované přiřazené licenční číslo a umístěna na web
 3. zákazníkovy zaslán e-mail s:
 • odkazem a kódem pro stažení objednaného software
 • odkazem na pokyny ke stažení a instalaci
 • odkazem na kompletní dokumentaci, nejčastější dotazy a edukační videonávody
 • v příloze s licenčním ujednáním a vyúčtovací fakturou k zaplacené záloze

Nová instalace je na internetu (webu) z ochranných důvodů dostupná jen do stažení maximálně však 7 dní od vystavení. Po stažení je do několika hodin automaticky z webu odstraněna. Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu si nestihne instalace sv termínu 7 dnů stáhnout, stačí poslat na v kontaktech uvedený e-mail nebo zatelefonovat na tamtéž uvedené tel.č. požadavek na opětovné zpřístupnění instalace. Po ověření zákazníka (registrovaný jménem, e-mailem nebo tel.č.) a že instalace dosud nebyla stažena, bude tato instalace zákazníkovi opětovně zpřístupněna popř. vygenerována znovu.

Poprodejní služby

V rámci kupní smlouvy nejsou prodávajícím poskytovány žádné poprodejní služby typu instalace zakoupeného softwaru, konzultace při instalaci a používání softwaru atd. Tyto služby je možné sjednat individuálně s autorským týmem nebo prodejci - konzultanty. Při sjednávání Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí poprodejních služeb (instalace, konzultace atd.) z technických nebo obchodních důvodů. Ve většině případů zajišťuje dané služby výrobce zakoupeného softwaru.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění s tím, že změněné VOP se vztahují pouze na smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění.

Vyhledávání