Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Zrušení karenční doby

Novelou č. 32/2019 Sb., byl upraven § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů na znění:

"Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského […]".

Od účinnosti této novely, tj. od 1. července 2019, se vyplácí náhrada mzdy za nemoc od první zameškané směny z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Pro DPN na přelomu 30.6. a 1.7.2019 je rozhodující datum počátku/vzniku DPN na neschopence, nikoliv datum jejího vystavení. Je-li nižší než 1.7.2019, první 3 dny se neproplácí. Např. 1.7.2019 pracovník půjde k lékaři, který mu vystaví neschopenku od 30.6.2019 - v tom případě náhrada mzdy za první tři dny nemoci pracovníkovi nenáleží.

V ekonomickém software AdmWin v předzpracování mezd se vypočte náhrada mzdy za pracovní dny (automaticky se vynechávají soboty, neděle a svátky, pokud je na kartě zaměstnance zatrženo „Nepočítat náhradu mzdy za svátek“ a v hodnotách pro mzdy nezatrženo „Vždy počítat náhradu za nemoc i za dny svátků v prac.dny“) pro DPN začínající před 1.7.2019 od 4. dne včetně, jinak od 1.dne.
V případech, kdy pracovník ještě první den DPN nebo jeho část odpracoval nebo plánovaná směna připadla až na pozdější den, nutno při vyúčtování mzdy v okně mzdy po stisku tlačítka „Likvidace neschopenky“ ručně upravit dny, za které se počítá náhrada za nemoc, jelikož v systému není u každého pracovníka evidován plán jednotlivých směn.
Např. zaměstnanec odpracoval část směny, v průběhu dne se mu udělá nevolno, navštívil lékaře a ten mu vystavil DPN s datem počátku téhož dne. Pracovníkovi nutno zaplatit odpracovanou část směny a za zbytek směny, kdy již byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti, náhradu mzdy. Tento den je zároveň prvním dnem nemoci, prvním dnem z čtrnáctidenního období, kdy zaměstnavatel platí náhradu mzdy.

V některých publikacích bylo mylně uvedeno, že náhrada mzdy přináleží od prvního dne pracovní neschopnosti. Správně přináleží od první zameškané směny nebo svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy!

Tyto zvýšené náklady na náhrady nemoci jsou státem kompenzovány částečně snížením pojistného placeného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění. A to o 0,2 procent - z 2,3 % na 2,1 %. Celkové sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem se tak snižuje z 25 % na 24,8 % od zpracování mezd za 7/2019. Toto snížení ovšem zaměstnavatelům pokryje zvýšené náklady na vyplácené náhrady mzdy asi na 1 den…

Upozornění! Před prvním předzpracováním mezd v AdmWin za období po 30.6.2019, tj. za 7/2019, nutno v nastavení hodnot zkontrolovat a popřípadě upravit procento sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem na hodnotu 24,8 !

Toto snížení odvodů mění i superhrubou mzdu z dosavadních 134 % na 133,8 %. Tím se nepatrně snižuje i daň z příjmu ze závislé činnosti, a to jak zálohová, tak i v ročním vyúčtování daně.

V souvislosti s touto změnou ČSSZ připravuje vydání nových tiskopisů „Přehled o výši pojistného“ a „Příloha k žádosti o dávky nemocenské…“. K datu psaní tohoto článku nebyly dosud k dispozici, a to jak v tiskové podobě, tak struktury xml pro elektronické podání.

Snížení pojistného se vztahuje i na také pro OSVČ

V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání