Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Účetnictví roku 2016

Rozsáhlou novelou 250/2015 Sb., kterou se novelizuje vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se dost podstatně a významně mění směrná účtová osnova a výkazy rozvahy a především výsledovky. Pozn. Jelikož do zákona o účetnictví opětovně zavedli pojem "jednoduché účetnictví", bude se asi pro odlišení opět používat pojem "podvojné účetnictví".

Nově instalovaná data jsou již dle těchto změn přednastavena.

Problém nastává u stávajících uživatelů, protože stále ještě dokončují rok 2015 až do podání přiznání z příjmu právnických osob, což může být u některých až do 30.6.2016. Nelze jim z  toho důvodu přenastavit účetnictví nějakou aktualizací programu.

Dokončení roku 2015

Mezi uzávěrkovými výkazy za r. 2014 a 2015 nedošlo k žádným změnám. Jen je nutné v nastavení výkazů upravit čísla řádků stejného výkazu minulého roku, aby se na správné řádky přiřadily hodnoty z minulého roku. K tomu je možné využít v nastavení výkazů funkci "Č.ř.minulého roku = č.ř. běžného roku" – protože se výkazy nezměnily. Ani čísla řádků na EPO se nezměnila.
Jen GŘFS změnilo xml formát pro podání přiznání k dani z příjmu PO, kterého jsou tyto výkazy přílohou. Je začleněn v předcházející verzi 2.62.

Nastavení pro rok 2016

1. Účetní osonova pro rok 2016

Uvedenou novelou došlo i k podstané změně směrné účetní osnovy a dle ní by se mělo účtovat v roce 2016. Proto je zapotřebí si upravit vlastní nastavení účetní osnovy ještě podstatně dříve, než budou aktualizovány uzávěrkové výkazy (výsledovka a rozvaha).

Účetní osnovu je nutné ručně upravit dle novelizované vyhlášky 500/2002 Sb. Vedle terminologických změn doznává i podstatných změn obsahových.  Automaticky ji měnit nemůžeme, protože každá firma ji může mít již upravenu dle své potřeby, popřípadě už i částečně na rok 2016 a na některé účty, které by měly být zrušeny, může být již účtováno a především je zde skupina účtů, kde se stejnému číslu účtu přiřazuje zásadně jiný význam.

Rušené účty:
011 - Zřizovací výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
071 - Oprávky k zřizovacím výdajům
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku
61… - Změny stavu zásob vlastní činnosti
62… - Aktivace
68… - Mimořádné výnosy
Podstatná obsahová změna:
58… - Mimořádné náklady se mění na 58… - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Doporučené členění 58… - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace:
581    Změna stavu nedokončené výroby
582    Změna stavu polotovarů vlastní výroby
583    Změna stavu výrobků
584    Změna stavu zvířat
586    Aktivace vnitropodnikových služeb
585    Aktivace materiálu a zboží
587    Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
588    Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

V souvislosti se změnou účetní osnovy neopomeňte změnit i odpovídající řádky v “Předkontacích“ - především co se týká změny stavu zásob vlastní činností (výrobků) a nastavení uzávěrkových účtů, pokud je zakázána jejich automatická aktualizace při výpisech dle účetní osnovy.
Pokud něco v otevření účetnictví pro rok 2016 (počáteční účet rozvažný) zůstalo na rušených účtech, nutno je změnit na platné nebo přeúčtovat.

2.  Nastavení uzávěrkových výkazů - výsledovky a rozvahy

Výkazy výsledovky a rozvahy si lze nastavit na rok 2016 a vyšší (do konce roku 2018 se nezměnily) kdykoliv v úvodním okně nastavení výsledovky a rozvahy volbou
"Nahradit výkazy přednastavenými" – hromadně nahradí výsledovky (v druhovém členění) i rozvahy v rozsahu úplném i zkráceném na tvar pro rok 2016. Proveďte až po finálním vytištění těchto výkazů za rok 2015 a podání přiznání za rok 2015. Jde o nevratný proces. Proto před touto akcí proveďte zálohování!
Upozornění! Čísla řádků ze stejného výkazu min. roku, pro doplňování hodnot z minulého roku, nejsou všude vyplněna, protože řádky těchto výkazů obsahově neodpovídají. Především ve výsledovce.

Touto akcí přestanou platit čísla řádků těchto výkazů u jednotlivých účtů v účetní osnově a je nutné je změnit!
K tomu je v nastavení účetní osnovy volba v menu pod “Zvláštní“ > “Řádky výkazů“ – pokusí se doplnit dle předefinované účetní osnovy k existujícím účtům čísla řádků těchto nových výkazů. Proveďte až po úpravě osnovy dle bodu 2.1 a instalaci (nahrazení) výkazů pro r.2016! Po této akci nutno provést kontrolu těchto čísel řádků výkazů a popřípadě úpravu u účtů ručně upravovaných, dělených na analytiky a popřípadě těch, které mohou být dle své povahy svým zůstatkem v pasivech nebo aktivech. K tomu je vhodné si současně otevřít nastavení účetní osnovy i nastavení konkrétního výkazu a volbou menu pod “Okna“ je nechat umístit “Vedle sebe“.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání