Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Účetní program - Kontrolní hlášení k DPH

Od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat nový formulář - speciální daňové tvrzení „Kontrolní hlášení“ dle § 101c (veškerá označení § jsou ze zákona o dani z přidané hodnoty):

 • Podávat lze pouze elektronicky.
 • Nenahrazuje ani přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.
 • Nahrazuje pouze původní výpis z evidence pro daňové účely v případě přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona.
 • Termíny podání:
  • fyzické osoby – dle svého zdaňovacího období, za které podávají přiznání k DPH - do 25dnů po ukončení období
  • právnické osoby nebo zastupující člen skupiny – měsíčně do 25dnů po ukončení kalendářního měsíce
 • Druhy:
  • řádné – první podání
  • opravné – ve lhůtě pro podání – na předchozí podání se nepřihlíží
  • následné – oprava po lhůtě - do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném
  V opravném a následném podání se uvádí vždy všechny údaje za období znovu.
 • Kdo má povinnost podat – plátce daně za období, kdy:
  • přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH)
  • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH)
  • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. vyplňuje řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH)
  • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato
 • Kdo nepodává:
  • osoba, která není plátcem (tedy také identifikovaná osoba (§ 6g až § 6l)
  • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výše definovaných plnění (§ 101c)
  • plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51)
 • Co obsahuje:
  • jednotlivé tuzemské daňové doklady nad 10 tis. Vč. DPH
  • jednotlivé doklady z EU - pořízení zboží nebo přijetí služby a doklady ze třetí země
  • jednotlivé doklady o přenesené daňové povinnosti
  • kumulativně tuzemské doklady do 10 tisíc. vč.DPH
 • Co neobsahuje - dovoz zboží ze třetí země, vývoz zboží do třetí země, dodání zboží do EU (je nadále v souhrnném hlášení), poskytnutí služby s místem plnění v EU podle § 9 odst. 1 zákona (bude nadále v souhrnném hlášení), poskytnutí služby s místem plnění v EU (§ 10, 10a, 10b atd.) nebo ve třetí zemi (§ 9, 10, 10a, 10b atd.), třístranné obchody atd. Více viz „pokyny k vyplnění….“
 • Pokud je plátce přesvědčen, že mu nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení, podá, jako reakci na výzvu správce daně vyzývající k podání, tzv. „nulové kontrolní hlášení“ s vyplněním pouze údajů v záhlaví kontrolního hlášení a identifikaci plátce, a to prostřednictvím volby (funkční položky/tlačítka) dostupné na Daňovém portále Finanční správy v aplikaci EPO u el. formuláře kontrolního hlášení: „Rychlá odpověď na výzvu“ a zvolí z roletové nabídky volbu – „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH).“  s vyplněním č.j.výzvy - tímto úkonem je podáno tzv. „nulové“ kontrolní hlášení – jako reakce na výzvu správce daně.
 • Sankce - pokuty:
  • 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě), aniž by k tomu byl vyzván (lhůta 5ti dnů pro opožděné podání daňového přiznání bez pokuty podle § 250 daňového řádu se nevztahuje ke kontrolnímu hlášení)
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
  • 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností prostřednictvím podání následného kontrolního hlášení nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje (§ 101h odst. 2).
  • do 500 000 uloží správce daně, kromě výše zmíněné pokuty tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

V účetním programu AdmWin se v záznamech dokladů nic nemění. Veškeré požadované údaje na kontrolní hlášení jsou obsaženy na dokladech a v záznamech DPH při jejich správném vyplnění. Jen do výpisů k DPH doplněn bod: „Kontrolní hlášení“ s určením období, za které se podává a druhu podání (řádné, opravné, následné). Po stisku tlačítka „Start“ v oblasti pro výstup, se požaduje standardním windows dialogem uložení výstupního xml souboru, který je nutno následně nahrát na Daňový portál Finanční správy do aplikace EPO. Tam je nutné provést optickou i automatickou kontrolu (tlačítkem „Protokol chyb“) a bude-li vše správně, pak buď přímo podat volbou „Odeslání“, máte-li elektronický podpis nebo použijete přihlašovací údaje pro datovou schránku. Nebo volbou „Uložit k odeslání do datové schránky“ uložit do xml souboru, který následně odešlete (podáte) pomocí datové schránky.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání