Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Účetní program - elektronická podání na FÚ

Od 1.1.2016 je možné podávat přiznání k DPH již jen elektronicky. Pro velkou četnost dotazů, jak to provést, je zde uveden článek popisující postup všech elektronických podání z účetní program AdmWin na FÚ. Stejně tak se podává i Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení. Lze použít i pro přiznání k dani z příjmu FO i PO, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a ostatní podání na FÚ.

K elektronickému podání je nutné mít uznávaný ověřený elektronický podpis nebo zřízenou datovou schránku.

Podává se vždy přes Daňový portál Finanční správy (aplikace EPO - Elektronická podání pro Finanční správu). Aplikace EPO zajistí kontrolu podání vygenerovaného xml souboru, čímž zabrání podání, které by bylo vadné. Tímto postupem lze snížit riziko případných sankcí. U některých podání, jako je přiznání k dani z příjmu FO i PO, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, je nutné i z důvodu doplnění údajů v AdmWin neevidovaných!

Postup:

 1. Po stisku tlačítka “Start“ v oblasti pro výstup se požaduje standardním windows dialogovým oknem "Uložit jako" určení kam (doporučujeme vytvořit samostatnou složku pro tato podání) a pod jakým názvem uložit xml soubor pro elektronické podání. Do názvu tohoto souboru se nabídne označení podávaného dokumentu (např. DPHKH1)+kmenová část DIČ+datum vytvoření. Po jeho zadání se provede výstup současně do grafické čitelné podoby i do zadaného xml souboru.
  Do souboru xml se do záhlaví uvádějí povinné údaje k identifikaci plátce, oprávněné a sestavující osoby, popřípadě zástupce, z okna tisku pro přiznání k DPH. ID datové schránky se přebírá z okna základních údajů firmy.
 2. Po vytvoření xml souboru je vyvolán internetový prohlížeč se stránkou na daňovém portále finanční správy aplikace EPO2 pro načtení souboru, kde tlačítkem “Procházet“ vyhledáte xml soubor, který jste si v předcházejícím kroku uložili, a stisknete tlačítko “Načtení souboru“.
 3. Při tomto načtení se provede kontrola a zjištěné chyby jsou zobrazeny nebo jejich zobrazení vyvoláte stiskem tlačítka “Protokol chyb“.
  Tyto chyby je nutné odstranit - buď jednorázově přímo ve formuláři na portále daňové správy nebo v AdmWin a načtení zopakovat. Cyklus  “Úprava ve formuláři“ - doplnění chybějících údajů,  “Kontrola stránky“ - “Protokol chyb“ až do odstranění všech chyb.
 4. Po opravě všech zjištěných nedostatků pak na daňovém portále finanční správy (lze si zde nechat i vytvořit úplný výpis podávané písemnosti) provést podání, máte-li zaručený el.podpis nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 5. Po podání kontrolního hlášení přes Daňový portál máte možnost uložit si Potvrzení o podání písemnosti.

Nejčastější chyby v elektronickém podání přiznání k DPH:

 • "Hlavní ekonomická činnost - musí být vyplněna hlavní ekonomická činnost podnikání podle uskutečněných zdanitelných plnění - není uvedeno označení hlavní - převažující ekonomické činnosti" - v AdmWin si v okně pro tisk přiznání vyplňte údaj "Číslo hlavní ekon.činnosti (OKEČ)" dle číselníku CZ-NACE vydávaného statistickým úřadem.
 • "Jméno a příjmeni - je-li subjektem fyzická osoba bez podepisující osoby, pak se jméno a příjmení oprávněné osoby nevyplňuje" - v AdmWin v okně pro tisk přiznání oblast "Fyzická osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt" je určená jen pro právnické osoby - je-li daňový subjekt nebo zastupující osoba právnickou osobou. V ostatních případech své jméno a příjmení z této oblasti odstraňte.

Poznámka
Pokud je v okně pro tisk přiznání k DPH nezaškrtnuto pole "Po výstupu do XML nevolat načtení do EPO2", není po výstupu xml souboru vyvolán váš internetový prohlížeč se stránkou na daňovém portále finanční správy pro načtení tohoto výstupního xml souboru.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání