Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Na sociálním pojištění z mezd lze za 6.-8. Měsíc 2020 ušetřit statisíce – program antivirus C – prominutí pojistného na sociálním zabezpečení

Z důvodu nedostatečné medializace není mnoha podnikatelům známá možnost snížení – odpuštění nezaplacení sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel (24,8% z mezd) za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Je někdy označována jako režim C programu „Antivirus“ a je dána zákonem 300/2020 Sb.  o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Tato podpora je určena pro malé firmy do 50 zaměstnanců, které z různých důvodů (i administrativní náročnosti) nemohly využít podpory předcházejících programů „Antivirus“. Jejím cílem je udržení zaměstnanosti v těchto firmách. Proto je využití této možnosti vázáno podmínkami, které se posuzují každý měsíc:

  1. K poslednímu dni v měsíci nepřekročí počet nemocensky pojištěných zaměstnanců 50
  2. Počet nemocensky pojištěných pracovníků k poslednímu dni v měsíci je alespoň 90% jejich počtu k 31.3.2020
  3. Úhrn vyměřovacích základů je alespoň 90% jejich úhrnu za březen 2020
  4. Zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnance ve stanovené lhůtě a výši
  5. Zaměstnavatel nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů covid-19 na zaměstnanost.

Nárok na prominutí nemá zaměstnavatel:
a)    uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce
b)    poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou alespoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v r. 2020
c)    který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem:
-    České republiky, nebo
-    jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území ČR.

O tuto možnost snížení odvodu sociálního pojištění se nemusí nijak zvlášť žádat. Stačí jen na každý měsíc podávaném tiskopise „Přehled o výši pojistného“ uvést nulový nebo snížený vyměřovací základ pojistného za zaměstnavatele a tomu odpovídající pojistné (24,8%).

Účetní program AdmWin od verze 3.04 Vám využití této možnosti zajistí plně automaticky včetně ověření nároku a elektronického podání nového „Přehledu o pojistném“.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání